Privacy Verklaring Harmonie Slikkerveer

Anja Biesbroek
single-image

Privacy verklaring Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer

Privacy Policy
Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De muziekvereniging Harmonie Slikkerveer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

  Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  – Ledenadministratie;
  – Contributieheffing;
  – Informatieverstrekking
  – Uitnodigingen voor bijeenkomsten

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  – lidmaatschapsovereenkomst;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  – Voornamen;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – Roepnaam;
  – Adres;
  – Woonplaats;
  – Telefoonnummer;
  – Geboortedatum;
  – E-mailadres;
  – Geslacht;
  – Eerdere lidmaatschappen;
  – Jubileumdata;
  – IBAN-nummer

  Uw persoonsgegevens worden door de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer bewaart uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats en email) voor eventueel toekomstige reünies.
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

  Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

  Persoonsgegevens van donateurs worden door de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  – Donateursadministratie;
  – Inning donateursgelden;
  – Informatieverstrekking;
  – Uitnodigen voor bijeenkomsten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  – Donateurs Overeenkomst

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  – Voorletters;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – Adres;
  – Woonplaats.

  Uw persoonsgegevens worden door de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  – Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van Personeelsleden

  Persoonsgegevens van personeelsleden worden door de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  – Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  – De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  – Voornaam;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – Telefoonnummer;
  – E-mailadres;
  – Geboortedatum;
  – Salarisgegevens;
  – Kopie ID;
  – BSN-nummer;
  – IBAN-nummer

  Uw persoonsgegevens worden door de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  – Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer bewaart uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats en email) voor eventueel toekomstige reünies.
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

  Website www.harmonieslikkerveer.nl / www.mh-s.nl / www.popformatiesomethingelse.nl

  Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  De Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

  Gegevensgebruik
  De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

  Surfgedrag en statistieken
  Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registreren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

  Toepasselijkheid
  Deze Privacy Policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

  Verwerking Persoonsgegevens
  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, door onderaan de nieuwsbrief u af te melden of een e-mail te sturen naar secretaris@mh-s.nl of een brief te sturen naar Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer, Prinsenstraat 76, 2983 CL Ridderkerk.

  Cookies
  De website mh-s.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer website en hun functionaliteit.
  Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

  Standaard Cookies:
  Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
  Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

  Google Analytics:
  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

  Facebook:
  Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer, cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

  Twitter:
  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

  Cookies weigeren
  U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

  Beveiliging
  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

  Links
  Op de website van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  – Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie
  – Medewerker informatie t.b.v. belastingdienst.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  De muziekvereniging Harmonie Slikkerveer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  – Alle personen die namens Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Datalek
  Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt!

  Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:
  – Het zoekraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens kwijt.
  – Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens.
  – Inbraak door een hacker in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
  – Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van BCC.
  – Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
  – Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

  In bepaalde gevallen is de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. De muziekvereniging Harmonie Slikkerveer registreert datalekken.
  Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

  Vragen
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
  Contactgegevens
  Secretaris Harmonie Slikkerveer
  Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer
  Prinsenstraat 76
  2983 CL Ridderkerk
  secretaris@mh-s.nl